1imge
7243283012430079396
“Ðâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh,
Ðâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt,
Ðâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ.
Ðâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động.
Ðâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp.”
 “Đô Nhiếp Lục Căn, Tịnh Niệm Tương Tục.”

TÁN PHẬT A MI ĐÀ

Phật A Mi Đà Thân Kim Sắc.Tướng Tốt Quang Minh Tự Trang Nghiêm.Năm Tu Di Uyển Chuyển Bạch Hào.Bốn Biển Lớn Trong Ngần Mắt Biếc.Trong Hào Quang Hóa Vô Số Phật.Vô Số Bồ Tát Hiện Ở Trong.Bốn Mươi Tám Nguyện Độ Chúng Sanh.Chín Phẩm Sen Vàng Lên Giải Thoát.Quy Mạng Lễ A Mi Đà Phật.Ở Tây Phương Thế Giới An Lành.Con Nay Xin Phát Nguyện Vãng Sanh.Cúi Xin Đức Từ Bi Tiếp Độ.Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Mi Đà Phật.

A Mi Đà Phật 108 lần (hay niệm nhiều hơn).

homagehomagehomage

Plz Click Vào Đây!!

48 LỜI NGUYỆN CỦA PHẬT A-MI-ĐÀ

Chú Giải
Kinh Phật Thuyết
Ðại Thừa Vô Lượng Thọ
Trang Nghiêm Thanh Tịnh
Bình Ðẳng Giác

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Hành Trì và Trợ Niệm

amidapphat.jpg

1911211_592210480847259_1519983298_oSSXN

PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG

Đệ Tử Chúng Con. Hiện Là Phàm Phu.Trong Vòng Sanh Tử. Tội Chướng Sâu Nặng. Luân Chuyển Sáu Đường. Khổ không Nói Được.Nay Gặp Tri Thức. Được Nghe Danh Hiệu. Bản Nguyện Công Đức Phật A Mi Đà. Một lòng Xưng Niệm. Cầu Nguyện Vãng Sanh. Nguyện Phật Từ Bi. Xót Thương Chẳng Bỏ. Phóng Quang Nhiếp Thọ. Đệ Tử Chúng Con, Chưa Biết Phật Thân. Tướng Tốt Quang Minh. Nguyện Phật Thị Hiện. Cho Con Được Thấy. Lại Thấy Tướng Mầu.Quán Âm Thế Chí. Các Chúng Bồ Tát Và Thế Giới Cực Lạc, Thanh Tịnh Trang Nghiêm, Vẻ Đẹp Quang Minh.Xin Đều Thấy Rõ. Con Nguyện Lâm Chung Không Chướng Ngại, A Mi Đà Phật Đến Rước Từ Xa, Quán Âm Cam Lồ Rưới Nơi Đầu, Thế Chí Kim Đài Trao Đỡ Gót, Trong Một Sát Na Lìa Ngũ Trược, Khoảng Tay Co Duỗi Đến Liên Trì. Khi Hoa Sen Nở Thấy Từ Tôn, Nghe Tiếng Pháp Sâu, Lòng Sáng Tỏ, Nghe Xong Liền Ngộ Vô Sanh Nhẫn, Không Rời An Dưỡng, Lại Ta Bà, Khéo Đem Phương Tiện Lợi Quần Sanh, Hay Lấy Trần Lao Làm Phật Sự, Con Nguyện Như Thế Phật Chứng Tri, Kết Cuộc Về Sau Được Thành Tựu. Niệm Phật,Lạy Phật Công Đức Thù Thắng Hạnh,Vô Biên Thắng Phước Giai Hồi Hướng, Phổ Nguyện Pháp Giới Chư Chúng Sanh, Tốc Vãng Vô Lượng Quang Phật Sát. Nguyện Tiêu Tam Chướng Trừ Phiền Não. Nguyện Đắc Trí Huệ Chơn Minh Liễu. Phổ Nguyện Tội Chướng Tất Tiêu Trừ.Thế Thế Thường Hành Bồ Tát Đạo.Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung.Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu,Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh,Bất Thối Bồ Tát Vi Bạn Lữ.Nguyện Dĩ Thử Công Đức.Phổ Cập Ư Nhất Thiết.Ngã Đẵng Dữ Chúng Sanh.Giai Cộng Thành Phật Đạo.

Lời Ngỏ của TinhTong.org 
Email liên lạc: banBienTap.tinhtong@gmail.com

Kính chào quý chư Tôn đức Tăng Ni và quý vị Đạo hữu đã ghé qua trangTinhTong.org – trang web của những người mới bước đầu học Phật.

Nhóm biên tập TinhTong.org hành trì Pháp Môn Niệm Phật của Tịnh Độ Tông theo sự chỉ dạy và phương hướng tu tập của Lão Pháp Sư Tịnh Không.

Hiện tại đã có rất nhiều thiện tri thức Việt và Hoa không ngừng nghỉ cẩn dịch, ấn bản, đăng tải, trình bày các Pháp của Pháp Sư Tịnh Không rất thấu đáo, trang nghiêm và linh hoạt trên Internet. Tuy nhiên vì kho tàng Pháp âm của Pháp Sư thật quảng đại, bao la, chúng con lại không đủ trí tuệ để có thể học rộng, nghe nhiều, nên chỉ xin chọn lấy một bộ kinh ngài luôn khuyến tấn hành trì đó là kinh Vô Lượng Thọ làm bửu bối trong lúc còn sơ học, đặc biệt là trên hai phương diện hành và chứng của bộ kinh này mà Pháp Sư chú trọng trong lần giảng lần thứ 10.

Pháp Sư luôn nhắc nhở rằng muốn thành tựu thì phải tinh chuyên: “Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu” trong buổi đầu học Phật thì mới có thể đạt được định, có định thì mới mong khai huệ. Chúng con nguyện xin cố tâm ngày ngày đọc kinh, nghe pháp, ngày ngày cải hối, chí tâm áp dụng những lời giáo hóa trong kinh điển vào sinh hoạt hàng ngày nhằm nâng cao phẩm chất đời sống, bớt đi nghiệp tội, lìa khổ được vui, tăng trưởng tín tâm. Trước là tự độ, sau là độ tha mong sao có thể tri ân, báo ân chí thành đến Pháp Sư.

Với tâm ý thô thiển của kẻ sơ cơ mới học Phật tha thiết cầu mong học được hiệu quả và lại có thuận duyên với cách giáo huấn của Pháp Sư Tịnh Không, chúng con mạn phép dùng website này để chia sẻ cùng quý đạo hữu những tài liệu liên quan gom góp được trong quá trình tu tập. Hy vọng rằng nếu cùng tâm đạo thì mang lại chút ít hữu ích cho chư vị.

Thành kính tri ân công đức pháp thí của Pháp sư Ngộ Thông, Pháp sư Minh Nhẫn, Cư sĩ Như Hòa, Vọng Tây Cư sĩ, Cư sĩ Thanh Trí và rất nhiều các thiện tri thức khác, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp đang xiển dương Pháp Môn Niệm Phật và Tịnh Tông; đặc biệt là tạo duyên lành cho chúng con được cùng thọ hưởng Pháp bảo của Lão Pháp Sư Tịnh Không.  Công đức thật vô lượng!

Kính chúc chư vị cùng quý đạo hữu thân tâm thường lạc, vạn sự hanh thông và kiết tường.

Thành kính,

Nhóm biên tập TinhTong.org

CHÚ THÍCH:    Niệm A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật?

Có người hỏi tôi: “Thưa pháp sư! Có người niệm A Di Đà Phật, có người niệm A Mi Đà Phật, rốt cuộc cái nào là đúng?” Chỉ cần trong lòng bạn nghĩ chính xác đều đúng, đây là Phật pháp thù thắng! Cho nên, Phật pháp trọng thực chất không trọng hình thức, trong lòng chân thật có, A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật đều như nhau, chỉ cần trong lòng bạn thật có, nhất là bạn sợ phát ra cái âm sai đi, e rằng tương lai có sai lầm. Vậy bạn nghĩ đến “Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Giác”, đây là trên kinh Vô Lượng Thọ nói, trong tâm thanh tịnh – bình đẳng – giác, ta niệm A Di Đà Phật được, đúng rồi, niệm A Mi Đà Phật cũng đúng, ta niệm bốn chữ đúng, niệm sáu chữ cũng đúng, không nên ở nơi chỗ này mà so đo. Tổng nguyên tắc chính là “Tâm tịnh, thời Cõi Phật tịnh”.

 Pháp Sư Tịnh Không (Trích trong Hoa Nghiêm Áo Chỉ tập 48.  Nguồn: http://tinhkhongphapngu.net)