1imge
7243283012430079396
“Ðâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh,
Ðâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt,
Ðâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ.
Ðâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động.
Ðâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp.”

AMIDAPHATHAY.mp3

 “Đô Nhiếp Lục Căn, Tịnh Niệm Tương Tục.”

14025534233_8cd0f867b3_o

1509279_1440586056202346_861047506035764269_n

TÁN PHẬT A MI ĐÀ Chanting

Phật A Mi Đà Thân Kim Sắc.Tướng Tốt Quang Minh Tự Trang Nghiêm.Năm Tu Di Uyển Chuyển Bạch Hào.Bốn Biển Lớn Trong Ngần Mắt Biếc.Trong Hào Quang Hóa Vô Số Phật.Vô Số Bồ Tát Hiện Ở Trong.Bốn Mươi Tám Nguyện Độ Chúng Sanh.Chín Phẩm Sen Vàng Lên Giải Thoát.Quy Mạng Lễ A Mi Đà Phật.Ở Tây Phương Thế Giới An Lành.Con Nay Xin Phát Nguyện Vãng Sanh.Cúi Xin Đức Từ Bi Tiếp Độ.Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Mi Đà Phật.

A Mi Đà Phật 108 lần (hay niệm nhiều hơn).

 homage

PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG

Đệ Tử Chúng Con. Hiện Là Phàm Phu.Trong Vòng Sanh Tử. Tội Chướng Sâu Nặng. Luân Chuyển Sáu Đường. Khổ không Nói Được.Nay Gặp Tri Thức. Được Nghe Danh Hiệu. Bản Nguyện Công Đức Phật A Mi Đà. Một lòng Xưng Niệm. Cầu Nguyện Vãng Sanh. Nguyện Phật Từ Bi. Xót Thương Chẳng Bỏ. Phóng Quang Nhiếp Thọ. Đệ Tử Chúng Con, Chưa Biết Phật Thân. Tướng Tốt Quang Minh. Nguyện Phật Thị Hiện. Cho Con Được Thấy. Lại Thấy Tướng Mầu.Quán Âm Thế Chí. Các Chúng Bồ Tát Và Thế Giới Cực Lạc, Thanh Tịnh Trang Nghiêm, Vẻ Đẹp Quang Minh.Xin Đều Thấy Rõ. Con Nguyện Lâm Chung Không Chướng Ngại, A Mi Đà Phật Đến Rước Từ Xa, Quán Âm Cam Lồ Rưới Nơi Đầu, Thế Chí Kim Đài Trao Đỡ Gót, Trong Một Sát Na Lìa Ngũ Trược, Khoảng Tay Co Duỗi Đến Liên Trì. Khi Hoa Sen Nở Thấy Từ Tôn, Nghe Tiếng Pháp Sâu, Lòng Sáng Tỏ, Nghe Xong Liền Ngộ Vô Sanh Nhẫn, Không Rời An Dưỡng, Lại Ta Bà, Khéo Đem Phương Tiện Lợi Quần Sanh, Hay Lấy Trần Lao Làm Phật Sự, Con Nguyện Như Thế Phật Chứng Tri, Kết Cuộc Về Sau Được Thành Tựu. Niệm Phật,Lạy Phật Công Đức Thù Thắng Hạnh,Vô Biên Thắng Phước Giai Hồi Hướng, Phổ Nguyện Pháp Giới Chư Chúng Sanh, Tốc Vãng Vô Lượng Quang Phật Sát. Nguyện Tiêu Tam Chướng Trừ Phiền Não. Nguyện Đắc Trí Huệ Chơn Minh Liễu. Phổ Nguyện Tội Chướng Tất Tiêu Trừ.Thế Thế Thường Hành Bồ Tát Đạo.Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung.Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu,Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh,Bất Thối Bồ Tát Vi Bạn Lữ.Nguyện Dĩ Thử Công Đức.Phổ Cập Ư Nhất Thiết.Ngã Đẵng Dữ Chúng Sanh.Giai Cộng Thành Phật Đạo.

CHÚ THÍCH:    Niệm A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật?

Có người hỏi tôi: “Thưa pháp sư! Có người niệm A Di Đà Phật, có người niệm A Mi Đà Phật, rốt cuộc cái nào là đúng?” Chỉ cần trong lòng bạn nghĩ chính xác đều đúng, đây là Phật pháp thù thắng! Cho nên, Phật pháp trọng thực chất không trọng hình thức, trong lòng chân thật có, A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật đều như nhau, chỉ cần trong lòng bạn thật có, nhất là bạn sợ phát ra cái âm sai đi, e rằng tương lai có sai lầm. Vậy bạn nghĩ đến “Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Giác”, đây là trên kinh Vô Lượng Thọ nói, trong tâm thanh tịnh – bình đẳng – giác, ta niệm A Di Đà Phật được, đúng rồi, niệm A Mi Đà Phật cũng đúng, ta niệm bốn chữ đúng, niệm sáu chữ cũng đúng, không nên ở nơi chỗ này mà so đo. Tổng nguyên tắc chính là “Tâm tịnh, thời Cõi Phật tịnh”.

 Pháp Sư Tịnh Không (Trích trong Hoa Nghiêm Áo Chỉ tập 48.  Nguồn: http://tinhkhongphapngu.net

TRONG NHẤT TÂM CHẲNG CÓ ĐÚNG HAY SAI, NGƯỜI TAM TÂM NHỊ Ý MỚI CÓ PHÂN BIỆT, CHẤP TRƯỚC, VỌNG TƯỞNG

Quý vị thích niệm như thế nào bèn niệm như thế ấy, chỉ cần niệm đến mức tâm thanh tịnh là đắc lực. Có người hỏi: “Niệm bốn chữ hay là niệm sáu chữ? Niệm một âm hay là niệm bảy âm?”[7] Toàn là những chuyện chẳng ra đâu vào đâu cả! Vì sao? Đó là phương pháp, phương pháp không nhất định, niệm lớn tiếng cũng được, niệm nhỏ tiếng cũng xong, niệm thầm cũng được, niệm Kim Cang Trì cũng hay, không nhất định! Nói chung là [phải tuân thủ] một nguyên tắc: Phải niệm sao cho thân tâm tự tại. Điểm này rất quan trọng, phải niệm đến nhất tâm bất loạn.

Nếu khi niệm Phật mà khởi phân biệt, chấp trước thì đều là sai lầm. Cách niệm của tôi khác với cách niệm của người ta, đừng khởi lên tranh chấp. Tôi niệm cách này, tôi đắc nhất tâm, người khác niệm cách của họ đắc nhất tâm thì đều là vô lượng công đức, không nhất định cách tôi niệm là đúng, cách người khác niệm là sai! Cũng có thể là người ta niệm đúng, tôi niệm trật, vì sao? Người ta niệm Phật chẳng khởi tâm phân biệt, tôi niệm Phật khởi phân biệt, “tôi đúng, kẻ khác sai”, tôi trật lất rồi! Tôi nhị tâm, chẳng còn là nhất tâm nữa! Nhất là khi đại chúng cùng niệm Phật thì thường có khi pháp khí gõ trật nhịp, mọi người sanh phiền não. Vì sao người ấy sanh phiền não? Là vì niệm bằng tam tâm nhị ý, đương nhiên người ấy sanh phiền não. Nếu người ấy nhất tâm niệm, quý vị gõ sai như thế nào đi nữa, người ấy cũng không nghe, nhất tâm mà! Trong nhất tâm chẳng có đúng hay sai, tam tâm nhị ý mới có phân biệt, chấp trước, vọng tưởng; đấy là điều rất khẩn yếu!

Trích A MI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA-tập 39-phần 20
Lão pháp sư TỊNH KHÔNG.
A MI ĐÀ PHẬT !

 

Trong tịnh tông này, phương pháp được sử dụng là “một mực xưng niệm”, chuyên niệm một câu A Mi Đà Phật. Nhưng khi quý vị niệm, nhất định là buông xuống vạn duyên, như vậy thì mới có thể thành công. Suốt ngày từ sáng đến tối niệm Phật, mà suốt ngày từ sáng đến tối vẫn thị phi (đúng sai), nhân ngã (ta người), vẫn chẳng buông xuống được, vô dụng! Trong khi chúng ta niệm Phật, khi dấy khởi một câu Phật hiệu A Mi Đà Phật, buông xuống vạn duyên, tâm địa thanh tịnh (trong sạch), chỉ có một câu Phật hiệu này thì gọi là “công phu”, là niệm Phật chân chánh. Khi niệm Phật, quyết định chớ nên xen tạp. Người niệm Phật còn nghĩ Đông tưởng Tây thì là xen tạp, chẳng thể thành công. Niệm mấy câu Phật hiệu là gieo thiện căn mà thôi. Đời này chẳng đạt được lợi ích. Thầy Lý thường nói: “Đáng nên sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế đó!” Chẳng có cách nào! Chẳng chuyển nổi nghiệp của quý vị. Vì lẽ này, nhất định phải khởi đầu từ nội tâm. Tu hành là sửa đổi cái tâm, đổi cái tâm hư vọng thành cái tâm chân thành, đổi cái tâm ô nhiễm thành tâm thanh tịnh, đổi cái tâm bất bình đẳng thành tâm bình đẳng. Đó là tu hành. Phải niệm Phật hiệu theo cách như vậy thì mới có thể đạt được hiệu quả, niệm đến mức công phu thành phiến, Sự nhất tâm bất loạn, hoặc Lý nhất tâm bất loạn.

(Pháp Sư Tịnh Không)

 

Đại Sư Huệ Năng nói rất hay: “Vốn chẳng có một vật, nào sợ nhuốm bụi trần”, đấy là nói về chân tâm (tâm thanh tịnh hay tâm trong sạch). Chân tâm là nhất tâm, trong nhất tâm thứ gì cũng không có. Khi nào, bản thân quý vị đạt đến “vốn chẳng có một vật (trong tâm vốn chẳng có một vật)”, sẽ thật sự chứng đắc. “Diệu tâm” là chân tâm, quả thật “vốn chẳng có một vật”.

Khi Huệ Năng Đại Sư chứng đạo, nói ra cảnh giới của chính mình: “Nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh”. Tự tánh là tự tâm, bổn tâm của chính mình là thanh tịnh. Hiện tại nó chẳng thanh tịnh là do chính mình gây ra, chẳng phải là người khác gây nên. Quý vị vốn chẳng có vọng niệm, hằng ngày tự mình khởi vọng tưởng, vậy thì còn có cách nào nữa đây? Chuyện ấy Phật, Bồ Tát chẳng thể giúp quý vị được, vì quý vị tự mình sanh vọng tưởng. Phật, Bồ Tát giúp đỡ chúng ta bằng cách nói cho chúng ta biết rõ ràng những nguyên tắc và nguyên lý, khiến cho chúng ta tự mình giác ngộ. Tâm ta vốn sẵn thanh tịnh, hóa thành suốt ngày tưởng Đông nghĩ Tây; cái suy tưởng ấy quả thật là vọng tưởng, vì quý vị nghĩ xem: Chẳng có thứ gì là chân thật, đều là giả. Vì sao biết chúng là giả? Vì cái tâm có thể suy tưởng ấy là giả, là pháp sanh diệt; niệm này sanh, niệm kia diệt. Kinh Kim Cang giảng về vọng tâm, bảo “tam tâm bất khả đắc”, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Quý vị còn có suy tưởng gì nữa? Nếu “tưởng” là thật thì có thể tưởng, Phật cũng sẽ chủ trương, cũng bảo quý vị tưởng. Tưởng là giả, chẳng thật!

(Pháp Sư Tịnh Không


Nguyện dĩ thử công đức
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Thượng báo tứ trọng ân
Hạ tế tam đồ khổ
Nhược hữu kiến văn giả
Tức phát Bồ Đề tâm
Tận thử tất báo thân
Đồng sanh Cực Lạc quốc! 

  http://www.voluongthophat.com/PS_TINH_KHONG/

73353775187597294549

Phật nói với chúng ta nếu như không khởi tâm, không động niệm thì thế giới này không còn nữa. Thế giới này đến như thế nào? Do khởi tâm động niệm mà có, cho nên các vị chỉ cần thấy thế giới này vẫn còn thì khởi tâm động niệm của các vị chưa dừng lại.

Khởi tâm động niệm dừng lại thì thế giới này không còn, là giả không phải thật. Tất cả mọi hiện tượng đều là một hiện tượng dao động, hiện tượng này được nhà khoa học hiện đại chứng minh rồi. Toàn thể vũ trụ chính là dao động hình mắc lưới giống như mạng internet vậy, nó là dao động. Nó vừa dừng lại tất cả đều không còn nữa.

Khoa học phát hiện và những điều đã nói trong Kinh Phật đều tương đồng. Không khởi tâm, không động niệm lục đạo không còn nữa, thập pháp giới không còn nữa, các vị nhìn thấy nhất chân pháp giới rồi, các vị sống nơi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai, đó gọi là nhất chân pháp giới. …

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (Tập 523) – Lão Pháp Sư Tịnh Không.

Plz Click Vào Đây!!

48 LỜI NGUYỆN CỦA PHẬT A-MI-ĐÀ

Chú Giải 
Kinh Phật Thuyết 
Ðại Thừa Vô Lượng Thọ 
Trang Nghiêm Thanh Tịnh 
Bình Ðẳng Giác

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Hành Trì và Trợ Niệm

http://thanhsi.org/hiendao/hiendao_htm.htm

http://voluongthophat.wordpress.com/kinh-phap-cu/

Trang tham khảo:

http://voluongthophat.wordpress.com/about/

http://www.niemphat.org/

http://voluongtho.vn/

http://tinhtong.org/main/tab-loiNgo.html

  Trang tham khảo youTube:

DANH SÁCH BAN HỘ NIỆM

 http://www.tinhthuquan.com/csDieuAm/csDieuAm.htm

NHỮNG LỜI DẶN DÒ CHUẨN BỊ TRƯỚC LÚC LÂM CHUNG

Những Lời Dặn Dò Trước Lúc Lâm Chung. Là một đoạn văn bản dặn dò cho con cháu của mình biết những điều cần làm khi mình chuẩn bị lâm chung
Để tải về Bản Tiếng Việt: Xin bấm đây  1   2   3  4

Để download bản Tiếng Anh: Click Here  1   2  

Bản Tiếng Việt
Lời Dặn Dò Những Điều Lúc Lâm Chung
Những lời dặn dò cho các con cháu hiếu thảo của tôi:

Bản thân tôi suốt đời niệm AMi Đà Phật, cảm thấy được sự lợi lạc rất nhiều. Nếu các con có lòng hiếu thảo với tôi, thì nhất định phải giúp đỡ tôi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đi đến cõi đó vĩnh viễn sẽ hưởng được sự thanh tịnh an lạc, tự do tự tại, đây là nguyện vọng lớn nhất của suốt đời tôi.

Nên biết rằng con người lúc gần tắt thở, giống như con Rùa sống bị lột vỏ,vô cùng đau đớn. Nếu như các con thật sự muốn tôi ra đi tự tại, vã lại hy vọng có thể phù hộ cho cả gia đình, thì nhất định phải thiết thực hoàn thành tâm nguyện của tôi sau đây:

1. Trong lúc bệnh tình của tôi nguy ngập, tuyệt đối không được dời động thân thể của tôi, không được thay quần áo, không được khóc lóc, khóc than thảm thiết. Mà phải vì tôi chân thành niệm A Mi Đà Phật, cầu Phật từ bi tiếp dẫn tôi vãng sanh Tây phương.

2. Trước khi tôi sắp lâm chung, xin liên lạc gấp với Ban Hộ Niệm Tịnh Thất Quan Âm để thỉnh cầu họ đến hộ niệm cho tôi. Điện thoại số: 01284.288.073 hoặc 01669.939.390, các con đều phải nghe theo lời chỉ dẫn của Ban Hộ Niệm, không được làm trái nghịch.

3. Sau khi tôi đã tắt thở, trong 24 tiếng đồng hồ phải niệm Phật liên tục không ngừng, mọi người trong nhà đều phải luân phiên hộ niệm, bởi vì trong lúc này đối với tôi mà nói, là sự giúp đỡ rất lớn lao, chính là giúp tôi duy trì tiếp tục niệm A Mi Đà Phật. Còn về nghi thức tang lễ, hãy đợi sau khi hộ niệm xong, thì mới cử hành tang lễ.

4. Còn như lau mình thay quần áo, nhập liệm v.v… phải đợi sau khi vãng sanh 24 tiếng đồng hồ, thì thỉnh Ban Nghi Lễ đến làm nghi thức tang lễ.(nếu như sợ trời nóng sẽ có mùi vị khác thường, thì trong nhà nên đốt đàn hương và để nước đá).

5. Những đồ cúng trong tang lễ, tất cả đều là cúng đồ chay, tuyệt đối không được sát sanh, để tránh tội nghiệp của tôi tăng thêm. Khách đến phúng điếu tịnh tài thì gia đình không được sử dụng, mà phải dùng làm công đức như: in Kinh, sách, băng đĩa v.v…

6. Nghi thức tang lễ đều y theo Phật giáo, lấy niệm Phật làm chủ. Làm tang lễ nên tiết kiệm, không nên phô trương, không nên lãng phí.

7. Sau khi mất trong vòng 49 ngày, các con cháu trong gia đình phải ăn chay, sáng tối đều phải niệm Phật để hồi hướng cho tôi được vãng sanh về Thế Giới Cực Lạc! Làm được như vậy thì tôi mới có thể thật sự được hưởng sự vui sướng, mà mọi người cũng được vô cùng cát tường quang minh.

8.Cuối cùng hy vọng từ nay về sau mọi người đều phải tin Phật, niệm Phật. Có như vậy thì các con nhất định sẽ được bình an hạnh phúc.

Đây là tâm nguyện của tôi được viết trong lúc tôi còn sáng suốt, mong các con và mọi người trong gia đình tuân theo.

Người lập ngôn………………………………

Ký tên

 

Trích trong ‘Những Điều Cần Biết Hộ Niệm Vãng Sanh Tây Phương’ do Liên Xã Đài Trung ấn tống phát hành. A Mi Đà Phật!

Bản Tiếng Anh
DIRECTIVESAND WILL FOR BOTH LIVING AND DEATH CONDITIONS

 

I, _______(Name)_____, being of completed conscious with a thougthful mind and eighteen (18) years of age or older, willfully and voluntarily make my own desires, by my instructions to others through my living will, or by my appointment of a health care proxy, or both, that my life shall not be artificially prolonged under the circumstances set forth below. I thus do hereby declare:
I. LIVING WILL

a. If my attending physician and another physiciandetermine that I am no longer able to make decisions regarding to my medicaltreatments, then I direct my attending physician and other health careproviders, pursuant to the __(City’s Name)___Rights of the Terminally lll or PersistentlyUnconscious Act, to withhold or withdraw treatments from me under the circumstancesthat I have indicated below by my signature. I understand that I will be given treatment that is necessary for mycomfort or to alleviate my pain.

b. If I have a terminal condition:

(1) I direct that life-sustainingtreatments shall be withheld or withdrawn if those treatments would onlyprolong my process of dying, and if myattending physician and another physician determine that I have an incurableand irreversible conditions that even with the administration oflife-sustaining treatments will cause my death within six (6) months._________________ (Signature)

(2) I understand that the subject of the artificial administration ofnutrition and hydration (food and water) that will only prolong the process ofdying from an incurable and irreversible conditions is of particularimportance. I understand that if I donot sign this paragraph, artificial administered nutrition and hydration willbe given to me. I further understandthat if I sign this paragraph, I am authorizing the withholding or withdrawalof artificial administered nutrition (food) and hydration (water). __________________(Signature)

(3) I direct that (add other medicaldirectives, if any) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Signature)

c. If I am persistently unconscious:

(1) Idirect that life-sustaining treatments to be withheld or withdrawn if thosetreatments will only serve to maintain me in an irreversible condition, asdetermined by my attending physician and another physician, in which thoughtsand awareness of self and environment are absent._____________________________ (Signature)

(2) I understand that the subject of the artificial administration ofnutrition and hydration (food and water) for individuals who have becomepersistently unconscious is of particular importance. I understand that if I donot sign this paragraph, artificially administered nutrition and hydration willbe given to me. I further understandthat if I sign this paragraph, I am authorizing the withholding or withdrawalof artificially administered nutrition (food) and hydration (water).______________________________ (Signature)

(3)I direct that (add other medical directives, if any) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Signature)

 

II. MYAPPOINMENT OF MY HEALTH CARE PROXY

a. If my attendingphysician and another physician determine that I am no longer able to makedecisions regarding to my medical treatments, then I direct my attending physicianand other health care providers, pursuant to the (City’s Name) Rights of theTerminally lll or Persistently Unconscious Act, to follow the instructionsof,(Name), whom I appoint as my health care proxy. If my health care proxyis unable or unwilling to serve. Iappoint (Name) , as my alternate health care proxy with the same authority. My health care proxy is authorized to makewhatever medical treatment decisions that I could make if I were able except thosedecisions, regarding to life-sustaining treatment can be made by my health careproxy or alternate health care proxy only as I indicate in the followingsections.

b. IfI have a terminal condition:

(1) I authorize my healthcare proxy to direct that life-sustaining treatments to be withheld or withdrawnif those treatments would only prolong my process of dying, and if my attendingphysician and another physician determine that I have an incurable andirreversible condition that even with the administration of life-sustainingtreatment will cause my death within six (6) months.__________________ (Signature)

(2) I understand that the subject of theartificial administration of nutrition and hydration (food and water) is ofparticular importance. I understand thatif I do not sign this paragraph, artificially administered nutrition (food) orhydration (water) will be given to me. Ifurther understand that if I sign this paragraph, I am authorizing thewithholding or withdrawal of artificially administered nutrition and hydration.______________________ (Signature)

(3) I authorize my healthcare proxy to (add other medical directives, ifany)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Signature)

c. If I am persistently unconscious:

(1) I authorize my healthcare proxy to direct that life-sustaining treatments to be withheld orwithdrawn if those treatments will only serve to maintain me in an irreversiblecondition, as determined by my attending physician and another physician, inwhich thoughts and awareness of self and environment areabsent._______________________ (Signature)

(2) I understand that thesubject of the artificial administration of nutrition and hydration (food andwater) is of particular importance. I understand that if I do not sign thisparagraph, artificially administered nutrition (food) and hydration (water)will be given to me. I furtherunderstand that if I sign this paragraph, I am authorizing the withholding orwithdrawal or artificially administered nutrition and hydration.___________________(Signature)

(3) I authorize my healthcare proxy to (add other medical directives, if any) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Signature)

 

III. CONFLICTING PROVISION

I understand that if I have completedboth living will and have appointed a health care proxy, and if there is aconflict between my health care proxy’s decision and my living will, my livingwill shall take precedence unless I indicate otherwise here.

__________________________ (Signature)

 

IV. GENERAL PROVISIONS

a. Iunderstand that if I have been diagnosed as pregnant and that diagnosis isknown to my attending physician, these directives and will shall have no forceor effect during of my pregnancy.

b. In the absence of my ability to givedirections regarding to the use of life-sustaining procedures, it is myintention that these directives and will shall be honored by my family andphysicians as the final expression of my legal right to refuse medical orsurgical treatments including, but not limited to the administration of anylife-sustaining procedures. I also authorized my family to keep my body aftermy death 24 hours for chanting and praying regarding to my religion believes. Iaccept the consequences of such refusals and authorizations.

c. These directives and will shall be ineffect until they are revoked.

d. I understand that I may revoke these directivesand will at any time.

e. I understand the full of importance ofthese directives and will and I am emotionally and mentally competent to make theseorders and will for my health care.

 

Signedthis: Month _________, Date __________.Year ___________

_________________________________________

(Signature) ________________________________________

City, County and State of Residence

 

http://www.voluongthophat.com/KINHPHATPDF/