1imge
7243283012430079396
“Ðâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh,
Ðâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt,
Ðâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ.
Ðâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động.
Ðâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp.”
 “Đô Nhiếp Lục Căn, Tịnh Niệm Tương Tục.”

1509279_1440586056202346_861047506035764269_n

14025534233_8cd0f867b3_o

TÁN PHẬT A MI ĐÀ Chanting

Phật A Mi Đà Thân Kim Sắc.Tướng Tốt Quang Minh Tự Trang Nghiêm.Năm Tu Di Uyển Chuyển Bạch Hào.Bốn Biển Lớn Trong Ngần Mắt Biếc.Trong Hào Quang Hóa Vô Số Phật.Vô Số Bồ Tát Hiện Ở Trong.Bốn Mươi Tám Nguyện Độ Chúng Sanh.Chín Phẩm Sen Vàng Lên Giải Thoát.Quy Mạng Lễ A Mi Đà Phật.Ở Tây Phương Thế Giới An Lành.Con Nay Xin Phát Nguyện Vãng Sanh.Cúi Xin Đức Từ Bi Tiếp Độ.Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Mi Đà Phật.

A Mi Đà Phật 108 lần (hay niệm nhiều hơn).

 homage

PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG

Đệ Tử Chúng Con. Hiện Là Phàm Phu.Trong Vòng Sanh Tử. Tội Chướng Sâu Nặng. Luân Chuyển Sáu Đường. Khổ không Nói Được.Nay Gặp Tri Thức. Được Nghe Danh Hiệu. Bản Nguyện Công Đức Phật A Mi Đà. Một lòng Xưng Niệm. Cầu Nguyện Vãng Sanh. Nguyện Phật Từ Bi. Xót Thương Chẳng Bỏ. Phóng Quang Nhiếp Thọ. Đệ Tử Chúng Con, Chưa Biết Phật Thân. Tướng Tốt Quang Minh. Nguyện Phật Thị Hiện. Cho Con Được Thấy. Lại Thấy Tướng Mầu.Quán Âm Thế Chí. Các Chúng Bồ Tát Và Thế Giới Cực Lạc, Thanh Tịnh Trang Nghiêm, Vẻ Đẹp Quang Minh.Xin Đều Thấy Rõ. Con Nguyện Lâm Chung Không Chướng Ngại, A Mi Đà Phật Đến Rước Từ Xa, Quán Âm Cam Lồ Rưới Nơi Đầu, Thế Chí Kim Đài Trao Đỡ Gót, Trong Một Sát Na Lìa Ngũ Trược, Khoảng Tay Co Duỗi Đến Liên Trì. Khi Hoa Sen Nở Thấy Từ Tôn, Nghe Tiếng Pháp Sâu, Lòng Sáng Tỏ, Nghe Xong Liền Ngộ Vô Sanh Nhẫn, Không Rời An Dưỡng, Lại Ta Bà, Khéo Đem Phương Tiện Lợi Quần Sanh, Hay Lấy Trần Lao Làm Phật Sự, Con Nguyện Như Thế Phật Chứng Tri, Kết Cuộc Về Sau Được Thành Tựu. Niệm Phật,Lạy Phật Công Đức Thù Thắng Hạnh,Vô Biên Thắng Phước Giai Hồi Hướng, Phổ Nguyện Pháp Giới Chư Chúng Sanh, Tốc Vãng Vô Lượng Quang Phật Sát. Nguyện Tiêu Tam Chướng Trừ Phiền Não. Nguyện Đắc Trí Huệ Chơn Minh Liễu. Phổ Nguyện Tội Chướng Tất Tiêu Trừ.Thế Thế Thường Hành Bồ Tát Đạo.Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung.Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu,Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh,Bất Thối Bồ Tát Vi Bạn Lữ.Nguyện Dĩ Thử Công Đức.Phổ Cập Ư Nhất Thiết.Ngã Đẵng Dữ Chúng Sanh.Giai Cộng Thành Phật Đạo.

CHÚ THÍCH:    Niệm A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật?

Có người hỏi tôi: “Thưa pháp sư! Có người niệm A Di Đà Phật, có người niệm A Mi Đà Phật, rốt cuộc cái nào là đúng?” Chỉ cần trong lòng bạn nghĩ chính xác đều đúng, đây là Phật pháp thù thắng! Cho nên, Phật pháp trọng thực chất không trọng hình thức, trong lòng chân thật có, A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật đều như nhau, chỉ cần trong lòng bạn thật có, nhất là bạn sợ phát ra cái âm sai đi, e rằng tương lai có sai lầm. Vậy bạn nghĩ đến “Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Giác”, đây là trên kinh Vô Lượng Thọ nói, trong tâm thanh tịnh – bình đẳng – giác, ta niệm A Di Đà Phật được, đúng rồi, niệm A Mi Đà Phật cũng đúng, ta niệm bốn chữ đúng, niệm sáu chữ cũng đúng, không nên ở nơi chỗ này mà so đo. Tổng nguyên tắc chính là “Tâm tịnh, thời Cõi Phật tịnh”.

 Pháp Sư Tịnh Không (Trích trong Hoa Nghiêm Áo Chỉ tập 48.  Nguồn: http://tinhkhongphapngu.net

TRONG NHẤT TÂM CHẲNG CÓ ĐÚNG HAY SAI, NGƯỜI TAM TÂM NHỊ Ý MỚI CÓ PHÂN BIỆT, CHẤP TRƯỚC, VỌNG TƯỞNG

Quý vị thích niệm như thế nào bèn niệm như thế ấy, chỉ cần niệm đến mức tâm thanh tịnh là đắc lực. Có người hỏi: “Niệm bốn chữ hay là niệm sáu chữ? Niệm một âm hay là niệm bảy âm?”[7] Toàn là những chuyện chẳng ra đâu vào đâu cả! Vì sao? Đó là phương pháp, phương pháp không nhất định, niệm lớn tiếng cũng được, niệm nhỏ tiếng cũng xong, niệm thầm cũng được, niệm Kim Cang Trì cũng hay, không nhất định! Nói chung là [phải tuân thủ] một nguyên tắc: Phải niệm sao cho thân tâm tự tại. Điểm này rất quan trọng, phải niệm đến nhất tâm bất loạn.

Nếu khi niệm Phật mà khởi phân biệt, chấp trước thì đều là sai lầm. Cách niệm của tôi khác với cách niệm của người ta, đừng khởi lên tranh chấp. Tôi niệm cách này, tôi đắc nhất tâm, người khác niệm cách của họ đắc nhất tâm thì đều là vô lượng công đức, không nhất định cách tôi niệm là đúng, cách người khác niệm là sai! Cũng có thể là người ta niệm đúng, tôi niệm trật, vì sao? Người ta niệm Phật chẳng khởi tâm phân biệt, tôi niệm Phật khởi phân biệt, “tôi đúng, kẻ khác sai”, tôi trật lất rồi! Tôi nhị tâm, chẳng còn là nhất tâm nữa! Nhất là khi đại chúng cùng niệm Phật thì thường có khi pháp khí gõ trật nhịp, mọi người sanh phiền não. Vì sao người ấy sanh phiền não? Là vì niệm bằng tam tâm nhị ý, đương nhiên người ấy sanh phiền não. Nếu người ấy nhất tâm niệm, quý vị gõ sai như thế nào đi nữa, người ấy cũng không nghe, nhất tâm mà! Trong nhất tâm chẳng có đúng hay sai, tam tâm nhị ý mới có phân biệt, chấp trước, vọng tưởng; đấy là điều rất khẩn yếu!

Trích A MI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA-tập 39-phần 20
Lão pháp sư TỊNH KHÔNG.
A MI ĐÀ PHẬT !

 

Trong tịnh tông này, phương pháp được sử dụng là “một mực xưng niệm”, chuyên niệm một câu A Mi Đà Phật. Nhưng khi quý vị niệm, nhất định là buông xuống vạn duyên, như vậy thì mới có thể thành công. Suốt ngày từ sáng đến tối niệm Phật, mà suốt ngày từ sáng đến tối vẫn thị phi (đúng sai), nhân ngã (ta người), vẫn chẳng buông xuống được, vô dụng! Trong khi chúng ta niệm Phật, khi dấy khởi một câu Phật hiệu A Mi Đà Phật, buông xuống vạn duyên, tâm địa thanh tịnh (trong sạch), chỉ có một câu Phật hiệu này thì gọi là “công phu”, là niệm Phật chân chánh. Khi niệm Phật, quyết định chớ nên xen tạp. Người niệm Phật còn nghĩ Đông tưởng Tây thì là xen tạp, chẳng thể thành công. Niệm mấy câu Phật hiệu là gieo thiện căn mà thôi. Đời này chẳng đạt được lợi ích. Thầy Lý thường nói: “Đáng nên sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế đó!” Chẳng có cách nào! Chẳng chuyển nổi nghiệp của quý vị. Vì lẽ này, nhất định phải khởi đầu từ nội tâm. Tu hành là sửa đổi cái tâm, đổi cái tâm hư vọng thành cái tâm chân thành, đổi cái tâm ô nhiễm thành tâm thanh tịnh, đổi cái tâm bất bình đẳng thành tâm bình đẳng. Đó là tu hành. Phải niệm Phật hiệu theo cách như vậy thì mới có thể đạt được hiệu quả, niệm đến mức công phu thành phiến, Sự nhất tâm bất loạn, hoặc Lý nhất tâm bất loạn.

(Pháp Sư Tịnh Không)

 

Đại Sư Huệ Năng nói rất hay: “Vốn chẳng có một vật, nào sợ nhuốm bụi trần”, đấy là nói về chân tâm (tâm thanh tịnh hay tâm trong sạch). Chân tâm là nhất tâm, trong nhất tâm thứ gì cũng không có. Khi nào, bản thân quý vị đạt đến “vốn chẳng có một vật (trong tâm vốn chẳng có một vật)”, sẽ thật sự chứng đắc. “Diệu tâm” là chân tâm, quả thật “vốn chẳng có một vật”.

Khi Huệ Năng Đại Sư chứng đạo, nói ra cảnh giới của chính mình: “Nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh”. Tự tánh là tự tâm, bổn tâm của chính mình là thanh tịnh. Hiện tại nó chẳng thanh tịnh là do chính mình gây ra, chẳng phải là người khác gây nên. Quý vị vốn chẳng có vọng niệm, hằng ngày tự mình khởi vọng tưởng, vậy thì còn có cách nào nữa đây? Chuyện ấy Phật, Bồ Tát chẳng thể giúp quý vị được, vì quý vị tự mình sanh vọng tưởng. Phật, Bồ Tát giúp đỡ chúng ta bằng cách nói cho chúng ta biết rõ ràng những nguyên tắc và nguyên lý, khiến cho chúng ta tự mình giác ngộ. Tâm ta vốn sẵn thanh tịnh, hóa thành suốt ngày tưởng Đông nghĩ Tây; cái suy tưởng ấy quả thật là vọng tưởng, vì quý vị nghĩ xem: Chẳng có thứ gì là chân thật, đều là giả. Vì sao biết chúng là giả? Vì cái tâm có thể suy tưởng ấy là giả, là pháp sanh diệt; niệm này sanh, niệm kia diệt. Kinh Kim Cang giảng về vọng tâm, bảo “tam tâm bất khả đắc”, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Quý vị còn có suy tưởng gì nữa? Nếu “tưởng” là thật thì có thể tưởng, Phật cũng sẽ chủ trương, cũng bảo quý vị tưởng. Tưởng là giả, chẳng thật!

(Pháp Sư Tịnh Không)

Phương pháp này của Phật A Mi Đà thực tế quá tuyệt diệu, tuyệt diệu không sao nói được. Chính là dùng một câu Phật hiệu. Là thật hoàn toàn không phải giả. Vấn đề bây giờ là chúng ta không biết câu Phật hiệu này, đã lãng quên nó. Nếu thật sự biết, tôi tin rằng quý vị sẽ từng giây từng phút ở đây niệm Phật, không để thời gian uổng phí. Vì sao? Niệm Phật có được niềm vui lớn. Nếu nói những thứ khác là sanh phiền não, còn niệm một câu Phật hiệu là sanh niềm vui rất lớn. Vì biết rằng niệm câu Phật hiệu này sẽ thành Phật. Suy nghĩ bậy bạ sẽ đoạ vào tam ác đạo, sẽ trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Chúng ta bây giờ là muốn trôi lăn trong luân hồi lục đạo, hay muốn đến thế giới tây phương Cực Lạc làm Phật? Nếu muốn đến thế giới Cực Lạc làm Phật, thì không được rời câu Phật hiệu này phút giây nào cả. Muốn trôi lăn trong luân hồi thì cứ niệm Phật tuỳ tiện. Nhớ đến thì niệm, không nhớ thì thôi. Như vậy là sao? Tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Thử nghĩ lại xem từ sáng đến tối trong tâm ta niệm gì? Là ý niệm tự tư tự lợi nhiều, ý niệm danh văn lợi dưỡng nhiều, ý niệm được mất nhiều hay là ý niệm Phật A Mi Đà nhiều? So sánh một chút là biết ngay. Suốt ngày hôm nay ta làm gì? Sau đó sẽ biết thế giới Cực Lạc tuy tốt, nhưng đời này ta có thể đến đó được hay không thì ta sẽ hiểu, không cần hỏi người khác. Hỏi người khác họ sẽ nói lời khách sáo để không tổn thương mình. Đều là nói ông được, ông tốt, ông không tệ, đời này nhất định được vãng sanh. Ta được vãng sanh hay không làm sao họ biết được. Ta được vãng sanh hay không hỏi Phật A Mi Đà, Phật A Mi Đà cũng không biết, chỉ có chính mình mới biết. Đây đều là sự thật. Lời nói an ủi người của các bậc thánh hiền trong thế xuất thế gian rất nhiều. Đây không phải là sai lầm quá lớn, mà các ngài đều quan sát căn cơ. Họ sẽ không trách cứ ai, vì sao? Phật độ chúng sanh là đời này qua đời khác chứ không phải chỉ một đời này. Đời này không muốn đi là vì nghiệp chướng ta nặng không đi được, cũng để ta hoan hỷ niệm vài câu Phật hiệu, để A lại da thức trồng một chút thiện căn. Đời sau kiếp sau gặp lại sẽ độ. Nếu ta muốn hỏi đời nào mình được vãng sanh? Thì trong đời đó câu Phật hiệu ở trong tâm phải nhiều hơn nhiều lần tạp loạn. Ví dụ chúng ta nói 24 giờ. 20 giờ trong tâm chỉ để câu Phật hiệu, 4 giờ tạp loạn. Như vậy có năng lực rời xa cỏi ta bà này. Nếu nói tôi một ngày niệm Phật 12 giờ, còn 12 giờ suy nghĩ lung tung. Không chắc được, vì điểm số chỉ có 50 điểm. Đời này có được vãng sanh hay không là chưa biết. Nhất định phải vượt qua, khẳng định được vãng sanh là 24 tiếng đồng hồ không để một phút có tạp niệm. Người này nhất định vãng sanh. Trong tâm thật có Phật A Mi Đà. Ngoài Phật A Mi Đà ra điều gì cũng không có. Cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không cần. Người này nhất định vãng sanh. Mổi việc đều hỏi người khác, hỏi quỷ thần “tôi được hay không được”. Nói một câu là ta còn hoài nghi. Nghi là chướng ngại lớn nhất của bậc tinh tấn Bồ Tát. Không nghi sao lại hỏi người khác? Điều đó không cần. Trong tâm nếu thật sự có Phật, chắc chắn được vãng sanh.


Nguyện dĩ thử công đức
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Thượng báo tứ trọng ân
Hạ tế tam đồ khổ
Nhược hữu kiến văn giả
Tức phát Bồ Đề tâm
Tận thử tất báo thân
Đồng sanh Cực Lạc quốc! 

 7243283012430079396

73353775187597294549

Plz Click Vào Đây!!

48 LỜI NGUYỆN CỦA PHẬT A-MI-ĐÀ

Chú Giải 
Kinh Phật Thuyết 
Ðại Thừa Vô Lượng Thọ 
Trang Nghiêm Thanh Tịnh 
Bình Ðẳng Giác

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Hành Trì và Trợ Niệm

http://voluongthophat.wordpress.com/kinh-phap-cu/

Trang tham khảo:

http://voluongthophat.wordpress.com/about/

http://www.niemphat.org/

http://tinhtong.org/main/tab-loiNgo.html

  Trang tham khảo youTube:

PhapAm – Download